பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா
செய்தொழில் வேற்றுமை யான் : குறள் - 972

Fee

S. No.

MEMBERSHIP CATEGORY

AMOUNT

1 Life membership Rs. 2501/-
2 Annual Membership Rs. 251/-

DONATIONS:

DONATIONS ARE ACCEPTED TOWARDS WELFARE OF THE BADLAPUR TAMILS WELFARE SOCIETY.

BANK DETAILS FOR MAKING PAYMENTS:

BADLAPUR TAMILS WELFARE SOCIETY
Account No. 17550100026462
IFSC Code: FDRL0001755
FEDERAL BANK
BADLAPUR EAST BRANCH

PLEASE EMAIL US THE SCANNED COPY OF PAYMENT DETAILS BY MAIL TO badlapurtamils@gmail.com OR WHATTSAPP DETAILS TO MOBILE No.9869411373.

தமிழால் இணைவோம்! தரணியை வெல்வோம்!!

Get in touch with us