பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா
செய்தொழில் வேற்றுமை யான் : குறள் - 972
 • BADLAPUR TAMILS WELFARE SOCIETY

  gj;yhG+u; jkpou; eyr; rq;fk;

  தமிழால் இணைவோம்!
  தரணியை வெல்வோம்!!

  Contact Us
  gj;yhG+u; jkpou; eyr; rq;fk;
 • Video for Tamizh Mozhi

  jkpo; nkhopapd; rpwg;G

  பண்டைய மொழி

  View All
  jkpo; nkhopapd; rpwg;G
AIM & OBJECTIVES
 • To protecting the welfare of the Tamils living in Badlapur and adjoining areas to promote and uphold the time old Tamil Tradition and Culture.
 • To promote the cultural programmes in order to uphold the cherish tradition of the Tamils and foster fraternity & develop brotherhood with all other societies.
 • To conduct Tamil classes in order to make the Tamil Children and Tamil literature to uphold Tamil Culture
 • To develop their abilities and for their overall development. To look after welfare of the Tamils by providing assistance to the needy and poor.
 • To help physically /mentally handicapped, learning disabled persons and or economically backward people.
 • To develop research and solution for the most burning problems of this century like Aids, Cancer and others.
 • To work for the educational upliftment of the rural and general public irrespective of caste, sex, creed and religion
 • To impart free education to the poor, helpless and needy children/students.
 • To offer prizes and grant scholarship to the deserving students.
 • To arrange and organize social, cultural, literature/and educational functions/programmes from time to time.
 • To publish books, souvenir illustrations and journals etc.

Tamil Literature தமிழ் இலக்கிய நூல்கள்

Tamil Literature - தமிழ் இலக்கிய நூல்கள் +

Tamil Literature தமிழ் இலக்கிய நூல்கள்

தமிழால் இணைவோம்! தரணியை வெல்வோம்!!

Get in touch with us